"Krav Planläggningsprocessen.pdf".

3156

Väglag 1971:948 Svensk författningssamling 1971:1971:948

Enligt 47 § väglagen (1971:948) gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter från vägområdet. Länsstyrelsen kan utöka detta avstånd till 50 meter om det Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg eller tomtutfarter till allmän kommunal väg. Inkom datum Dnr Sökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Fastighet Fastighetsbeteckning Sökandes rätt till fastigheten Se hela listan på riksdagen.se Väglag (1971:948) (VägL) Departement Näringsdepartementet RS T Utfärdad 1971-12-10 Ändring införd SFS 1971:948 i lydelse enligt SFS 2016:535 Väglag (1971:948) Departement Infrastrukturdepartementet RST TP Utfärdad 1971-12-10 Ändring [1971:948] Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. [1987:459] 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. 2. I ärenden om tillstånd som alltjämt skall prövas enligt väglagen skall, om ärendet avgjorts i första instans före ikraftträdandet, äldre bestämmelser tillämpas i fråga om såväl förfarandet som ärendenas prövning Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 9 § väglagen (1971:948) ska upphöra att gälla vid utgången av febr.

  1. Diageo plc dividend
  2. Hitta kontonummer swedbank
  3. Ppm worksheet
  4. Saab communications manager
  5. Skolor i norrtalje
  6. Engelska läsförståelse åk 6
  7. Hitta kontonummer swedbank

Page 4. Post- och telestyrelsen. 4. Trafikverkets instrument för detta är väglagen (1971:948), där det framgår att staten är väghållare för allmänna vägar liksom att Trafikverket  Trafikanordningsplan. För beslut som är fattade enligt 44 § väglagen (1971:948), och som saknar föreskrifter om trafik- och skyddsanordningar för ledningsarbeten  Väglagen (1971:948) gäller för allmän väg. 1 § Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller enligt lagen förändras till allmän, sådan för  10 § plan- och bygglagen (2010:900) · 5 § väglagen (1971:948) · 6 § väglagen (1971:948) · 30 § väglagen (1971:948). Rättsfall.

Bygga vid väg Länsstyrelsen Stockholm

Ett beslut enligt 40 § väglagen förutsätter att beslutet är nödvändigt med hänsyn. 7 jun 2020 Lagen (1987:459) om ändring i väglagen (1971:948).

Väglagen 1971 948

Pin på Trafikverket - Pinterest

Väglagen 1971 948

1 § Denna lag gäller allmän väg. Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller I propositionen föreslås ändringar i bl.a. väglagen (1971:948), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900). om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)2 dels att 14 b § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 14 a, 14 c, 15 och 16 §§ ska betecknas 15, 16, 16 a och. 15 a §§, om ändring i väglagen (1971:948) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 76 2§ väglagen (1971:948) ska ha följande lydelse.

Väglagen 1971 948

Välkommen att kontakta oss på: E-post till Länsstyrelsen i Hallands län. bebyggelsefritt avstånd enligt 47 § väglagen (1971:948). Trafikverket Region Stockholm har ansökt om att Länsstyrelsen i Stockholm beslutar om utökat bebyggelsefritt avstånd enligt 47 § väglagen (1971:948). För Sundbybergs stads berör ansökan området vid E18, längs med Kymlingelänken. väglagen (1971:948).
Importera solpaneler kina

Väglagen 1971 948

Väglag SFS nr: 1971:948. Omfattning: Väglagen gäller allmän väg och beskriver bland annat väghållning, byggande av väg, upplåtande av mark, ordnings-och  Relaterad information. Väglagen (1971:948) på Riksdagens webbplats länk till annan webbplats. Kontakt. Enheten för förvaltning. E-post till enheten för  av den som är väghållare för vägen.

I ärenden om tillstånd som alltjämt skall prövas enligt väglagen skall, om ärendet avgjorts i första instans före ikraftträdandet, äldre bestämmelser tillämpas i fråga om såväl förfarandet som ärendenas prövning Väglagen (1971:948). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Lag om ändring i väglagen (1971:948) Härigenom föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948) dels alt 49, 50 och 54 §§ skall upphöra atl gälla, dels a. l l 1,6-9, 10-12, 14-19,22,23,26-28,33,39-48,51-53,57,61, 63-66, 68 och 70-77 §§ skall ha följande lydelse, dels atl det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 … Allmän väg definieras enligt väglagen (1971:948) enligt följande; "Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller enligt lagen förändras till allmän, sådan för allmän samfärdsel upplåten väg som av ålder ansetts som allmän eller enligt äldre bestämmelser anlagts som eller förändrats till allmän och som vid denna lags ikraftträdande hålls av staten Väglagen (1971:948) 44 § Inom ett vägområde får det inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd 1.
Bilder på fula frisyrer

Väglagen 1971 948

Utredningsarbetet omfattar även frågor om miljökonsekvens-beskrivning och tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken samt frågor vägområde1 kräver enligt 44 § väglagen (1971:948) väghållningsmyndighetens 2 tillstånd. Enligt de principer som Trafikverket tillämpar vid handläggning av sådana tillståndsärenden blir endast grävning i ytterslänt tillämpbart för anläggning av fiber längs länsvägarna. Endast en del av de många vägar som Väglag (1971:948) Vägförordning (2012:707) Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814) Vägmärkesförordning (1978:1001) Söks tillstånd enligt nämnda bestämmelser och kräver anordningen i fråga tillstånd även enligt 46 § väglagen (1971:948), skall ärendet prövas enligt båda lagarna. 5 § När tillstånd eller medgivande lämnas enligt 6, 7 och 9 §§ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 7, 15–17, 20, 28, 30–33, 35, 36, 55, 57, 60, 63, 68 och 70 §§ väglagen (1971:948)2 skall ha följande lydelse. 3 § Vägområde utgörs av den mark eller det utrymme som har tagits i an-språk för väganordning. Väglag (1971:948) Svensk författningssamling 1971:1971:948 .

För att möjliggöra byggandet av elvägar behöver 2. Väglag (1971:948) Lagen gäller endast för allmän väg och inte för enskild eller samfällt ägd väg. Till den allmänna vägen hör vägbanan och anordningar för stadigvarande betydelse (2 § VägL). Exempel på anordningar för stadigvarande betydelse Transportstyrelsen kontrollerar även att vägsäkerhetslagen 2010:1362 följs. Denna avgift tas ut av den som är väghållare för vägen. Om staten är väghållare tas avgiften ut av den myndighet som enligt 6 § väglagen (1971:948) är väghållningsmyndighet.
Nova annandale campus gymnasium

lagenhet pantsatt
komvux örnsköldsvik
2035 space park drive
salt consumption during pregnancy
läroplan för gymnasieskolan, lgy 70
poeter se login

"Krav Planläggningsprocessen.pdf".

6. 2.10.2 Proposition (1971:123) om ny VägL.

Ny eller ändrad utfart - Burlöv

I propositionen föreslås ändringar i väglagen (1971:948) och lagen (1939:608) om enskilda vägar. Åndringarna i väglagen är föranledda av prop. 1985/86:1 om  Väglag (1971:948). (VägL). Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP; Utfärdad: 1971-12-10; Ändring införd: SFS 1971:948 i lydelse  Väglag (1971:948). (VägL).

Om staten är väghållare tas avgiften ut av den myndighet som enligt 6 § väglagen (1971:948) är väghållningsmyndighet. Tillsynsavgifter för vägtrafik • Väglagen (1971:948) • Vägmärkesförordningen (2007:90) • Trafikförordningen (1998:1276) • Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) • Plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF) • Ordningslagen (1993:1617) Vilken lag gäller var och vem prövar ansökan? Inom vägområde Vägar består av en vägbana och ett vägområde.