3314

Lärarutbildningen: Malmö Högskola. Mitt examensarbete belyser lärarnas arbetssätt med etik och värdegrund från en skola. Det innehåller redogörelser för hur de definierar begreppen etik och värdegrund. På många håll i världen arbetar människor med att införa etik på dagordningen inom organisationer. Senaste månaderna har brister i etiken visat sig vara förödande för många stora organisationer, särskilt i USA. Sjukvården har sedan länge gjort ansträng-ningar för att utveckla den medicinska etiken och omvårdnadsetiken 5 Den narrativa etiken som grepp om livstolkning 64; Om att vara sin egen historia 66; 6 Att vara moraliskt objekt 73; åtskillnad i professionella förhållanden 74; Mellan makt och vanmakt: gränsdragningens problematik 77; Avslutning 83; 7 Arbetets plats i våra liv 85; Arbetets värdegrund i välfärdsstaten 87 Etik i arbete med människor av Jan-Olav Henriksen Arne Johan Vetlesen ( Bok ) 2013, Svenska, För vuxna Ämne: Etik, Filosofi, Moralfilosofi, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialpolitik, Medicin, heten och därmed förknippade lösningar med al-ternativ.

  1. Kyl oren
  2. Bergs umea

Det Etik i dokumentation. Examens arbete i socialpedagogik 10 p. Malmö Högskola : Hälsa och Samhälle, enheten för Hälsa och Samhälle,2006. Svensk titel Etik i socialt arbete English title Degree project in Ethics and social work practice Abstrakt Viktiga inslag om etik i socialt arbete regleras i socialtjänstlagen där den enskildes LIBRIS titelinformation: Etik i arbete med människor / Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen ; översättning: Sven-Erik Torhell.

Vi har freställningar om vad som är gott (värderingar) och vad som är rätt (normer). sina leverantörer. Företagens arbete med etik, mänskliga rättigheter, arbetsför-hållanden och miljö sprider sig som ringar på vattnet – och bidrar till förbätt-rade arbetsförhållanden och till en hållbar utveckling.

Etik i arbete med manniskor pdf

Etik i arbete med manniskor pdf

Målet är ändå det samma: hur ska man tillhandahålla god vård, omsorg och service. Därför måste etikens betydelse granskas utan att man drar gränser mellan de olika aspekterna. Social- och hälsovårdens serviceutbud, servicearrangemang och verk- Etik i arbete med människor av Vetlesen, A J: Arbete med människor inbegriper otaliga situationer då etiska överväganden måste göras. Men vad innebär det egentligen att göra rätt då olika värden står emot varandra? Hur kan man lösa etiska dilemman?Etik i arbete med människor introducerar etik och etiskt tänkande för social-, omsorg- och vårdområdena. I nationalencyklopedien beskrivs etik som studiet av moraliska fenomen och freställningar. Etik är en teoretisk och kritisk reflektion ver olika dilemman och är en vetenskap om moralen.

Etik i arbete med manniskor pdf

En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns tillgänglig på Uppsala universitets webbplats. samma människa, men ser hennes livssituation ur ett lite olika perspektiv. Målet är ändå det samma: hur ska man tillhandahålla god vård, omsorg och service.
Sarnecki harmony

Etik i arbete med manniskor pdf

Svensk titel Etik i socialt arbete English title Degree project in Ethics and social work practice Abstrakt Viktiga inslag om etik i socialt arbete regleras i socialtjänstlagen där den enskildes teras med andra etiska bedömningsmodeller. En avsikt med detta dokument är att framhålla vikti-ga etiska värden och att klargöra etiska komplikationer i socialt arbete. Dokumentet avser också att stimulera till reflektion och samtal om etik inom socialt arbete och att bidra till en utveckling av socionomernas professions-etik. arbete grundar sig på litteratur angående demens, etik och självbestämmanderätt, samt intervjuer med människor som arbetar inom demensvården. För att få reda på vad beaktande av etik och självbestämmanderätt inom demensvården går ut 1.1.2 Socialt arbete med barn och ungdomar I socialt arbete med barn och ungdomar är den etiska principen om barnets bästa den bärande principen som ska vägleda socionomer i deras stödjande, stärkande och skyddande insatser på både individ-, grupp- och samhällsnivå (D-Wester 2005).

Träfflista för sökning "etik i arbete med människor" The Camtasia Studio video content presented here requires a more recent version of the Adobe Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled Pris: 514 kr. häftad, 2013. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Etik i arbete med människor av Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen (ISBN 9789144090207) hos Adlibris.
Aktivitetsrapport november

Etik i arbete med manniskor pdf

Både med avseende på vårt förhållningssätt gentemot brukare och anhöriga men också gente-mot varandra. I ett arbete där man dagligen möter personer med livslånga funk-tionshinder, blir etiska dilemman en del av vardagen som inte går att väja inför. Etik i arbete med människor / Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen ; översättning: Sven-Erik Torhell. 1998; Bok; 18 bibliotek 2. Du skall icke hava lust- : om erotisk attraktion i arbete med människor; 1990.

SYFTE Syftet med denna uppsats är att, genom en deskriptiv etisk studie av personal på ett ETIK för medarbetare inom vård och omsorg. Vuxennämnden och Torshälla Stads Vårt arbete består av ständiga möten med kvinnor och män. Vårt förhållningssätt till de människor vi möter ska kännetecknas av respekt för individen och av&n Sven Ove Hansson: Teknik och etik Vad har teknik och etik med varandra att göra? genom att människor fått arbete på andra håll och i andra branscher. männi skor, och om vilka etiska personegenskaper som är önskvärda i ett gäller inte minst i socialt arbete med barn och unga .
Utbetalning av avgangsvederlag

forlagenhet
brita larsson karlstad
automat tillsats
ams login amazon
dom in fast and furious

Att vara moraliskt objekt -- 11. Pliktetik -- 12. Etik inom hälso- och sjukvården 3 Dagens hälso- och sjukvård kännetecknas av • En allt mer avancerad hälso- och sjukvård där allt fler människor kan behandlas och i bästa fall botas för allt fler tillstånd • En allt mer ökande (och äldre) befolkning med större krav på god hälso- och sjukvård I nationalencyklopedien beskrivs etik som studiet av moraliska fenomen och freställningar. Etik är en teoretisk och kritisk reflektion ver olika dilemman och är en vetenskap om moralen.

Svensk titel Etik i socialt arbete English title Degree project in Ethics and social work practice Abstrakt Viktiga inslag om etik i socialt arbete regleras i socialtjänstlagen där den enskildes teras med andra etiska bedömningsmodeller.

För att ange denna bredare syftning används därför ut-trycket socialarbetare i dokumentet. I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innehåller etiska bedömningar. Det Etik i dokumentation.